Croeso i Ysgol Abergwili

 

Screenshot _20201024_213849

Ysgol Gynradd Wirfoddol dan Reolaeth yr Eglwys sy’n cynnig addysg i blant o 3½ - 11 oed.  Derbyniwn blant i’r ysgol y tymor y maent yn cael eu pedwerydd pen-blwydd.  Lleolir yr ysgol yng nghanol pentref Abergwili sydd ryw 2 filltir o dref Caerfyrddin.

 Nôd yr ysgol

  1. Creu ymwybyddiaeth am fywyd Cristnogol a thrwy hyn datblygu unigolion a fydd yn parchu pobl a’r amgylchedd ac ar yr un pryd yn dod yn ymwybodol o foesgarwch a chwrteisi.
  2. I ddarparu awyrgylch diogel, hapus ac ysgogol ar gyfer dysgu.
  3. Datblygu sgiliau rhifedd a llythrennedd ym mhob agwedd o’r cwricwlwm gan gofio oed a gallu’r unigolyn.
  4. Sicrhau bod y plant yn datblygu yn addysgiadol, emosiynol, seicolegol, cymdeithasol ac yn gorfforol a bod pob disgybl yn sylweddoli ei lawn potensial drwy gael amrywiaeth o brofiadau diddorol a pherthnasol heb ragfarn i gefndir, hil neu grefydd.
  5. Gofalu bod y plentyn yn datblygu i fod yn hapus, siriol a brwdfrydig, yn falch o’i ysgol a’i gymdeithas ac yn awyddus i lwyddo.
  6. Ceisiwn sicrhau bod cwricwlwm yr ysgol yn eang ac yn gytbwys wrth ddarparu addysg wahaniaethol go gyfer holl ystod oed a gallu.
  7. Bydd gan bob plentyn llais. Mae’r Cyngor Ysgol yn caniatau pawb i gyfrannu tuag at ddatblygiad yr ysgol.
  8. I sicrhau bod dwyieithrwydd yn cael ei hybu ym mhob agwedd o’r ysgol.